Mikroskopi

LOM & SLOM

Läs mer!

SEM & EBSD

Läs mer!

Optisk 3D-profilometri

Läs mer!

Optisk mikroskopi LOM, SLOM

Ljusoptisk mikroskopi (LOM) är en effektiv metod för materialkarakterisering i upp till 1000x förstoring. Stereomikroskopi (SLOM) används vid lägre förstoringar i jämförelse med LOM och utgör ofta det första steget i en haveriutredning då man får en bra översikt av provet.

Typiska användningsområden:

 • Mikrostrukturbestämning
 • Mätning av ytskikt/beläggningar
 • Karakterisering av brottytor och sprickor

Leica DRME ljusmikroskop och Olympus SZX16 stereomikroskop

Mikrostruktur i svets (Cu)
Mikrostruktur av gjutjärnslegering (segjärn)
Spricka i G-X75 CrNiSi 23-2-1
Längssnitt av skruv, sprickor på gängflanker

Svepelektronmikroskopi- SEM

SEM är en kraftfull teknik för avbildning av material med mycket hög upplösning, ner till nanometernivå. SEM ger ett stort skärpedjup vilket gör det möjligt att studera ytor med kraftig topografi, såsom brottytor. Avbildning i SEM möjliggör förstoringar upp till 100 000x. Vårt SEM är även utrustat med en EDX-detektor som möjliggör kemisk analys och karakterisering av material och partiklar ner till 1 µm.

Typiska användningsområden:

 • Haveriutredningar (analys av brottytor)
 • Verifiering av kemisk sammansättning
 • Analys och identifiering av främmande partiklar/substanser

Elektrondiffraktion- EBSD

EBSD är en teknik som används tillsammans med SEM och ger kristallografisk information om mikrostrukturen hos kristallina material. EBSD kan ge information om fasfördelning, kristallorientering, restspänningar etc.

Typiska användningsområden:

 • Kornstruktur, storlek, orientering och distribution
 • Fasidentifiering
 • Identifikation av metalliska material, mineraler

Zeiss FEG Ultra 55 med SE, BSE, In-Lens SE och In-Lens BSE detektorer

Etsat tvärsnitt av krombelagt gråjärn (SEM)
Interkristallint sprödbrott (SEM)
EBSD-karta som visar kristallorienteringen hos ett felaktigt värmebehandlat rostfritt stål.

Optisk 3D-profilometri

Optisk 3D-profilometri är en teknik för visuell och kvantitativ karakterisering av en materialytas topografi. Med tekniken kan 2D- och 3D-bilder erhållas av ytan. 3D-bilder av ytan möjliggör t.ex. volymberäkningar av eroderade eller nötta ytor. Optisk profilometri används vanligen inom processutveckling för verifiering av olika ytbehandlingar och bearbetningsprocesser och inkluderar vanligen bestämning av olika ytfinhetsparametrar såsom Ra-, Sa- och Sz-värden.

Typiska användningsområden:

 • Bestämning av ytfinhetsparametrar såsom t.ex. Ra, Sa, Rz
 • Mätning av slitage/nötning
 • Sprickkontroll
 • 3D-bilder av ytan

Veeco Wyko NT9100 System and 4.1 Vision Analysis Software

Nött yta på kanyl
3D-bild av reptestad ytbeläggning (PVD belagd TiN, last 100 N)

Click on one of the boxes to read more!