Skadeutredningar som underlag i försäkringsärenden

Vi har sedan 1990 slutfört fler än 1000 utredningar åt både företag som drabbats av maskinskador och försäkringsbolag som har försäkrat den skadade egendomen. Våra haveri- och skadeutredningar är uppskattade hos såväl försäkringsgivare som försäkringstagare. Vid ett haveri som blir föremål för en försäkringsmässig skadereglering är den centrala frågan huruvida skadan uppfyller villkoren för ersättning eller inte.

Villkor för ersättning

Ett vanligt förekommande villkor för ersättning av maskinskador är att skadan skall vara plötslig och oförutsedd. Även efter det att den generella ersättningsfrågan har besvarats kan andra frågor uppkomma såsom till exempel hur ska den skadade egendomen värderas, hur lång var egentligen den ersättningsbara avbrottstiden, vilka följdskador ska ersättas, vilka åtgärder bör vidtas för att undvika liknande skador i framtiden, och så vidare. Materiex har väldokumenterad erfarenhet av att besvara alla dessa frågetyper.

Teknisk dokumentation

Vi lägger stor vikt vid att den rapport som skadeutredningen utmynnar i innehåller relevant och begriplig teknisk dokumentation med tydliga slutsatser och rekommendationer. Sådana rapporter är inte bara värdefulla hjälpmedel för skaderegleraren som ska bedöma om en skada ska täckas av försäkringen eller inte utan även för företaget som drabbats av skadan. I de flesta fall leder de skadeutredningar vi gör till konsensus hos de inblandade parterna som underlättar den slutliga ekonomiska uppgörelsen.

Rättsliga tvister

Ibland uppstår tyvärr oenighet mellan försäkringstagare och försäkringsgivare i ersättningsfrågan som får rättsliga efterföljder. Vi har i ett 30-tal fall assisterat försäkringsgivare eller försäkringstagare och deras ombud med teknisk expertis i rättstvister. Våra utlåtanden och insatser som expertvittnen har rönt stor framgång för våra klienter.

maskinskada skadeutredningar
Stilleståndskorrosion i ångturbinrotor

Click on one of the images to read more!

Information kopplat till bild 1

Information kopplat till bild 2

Information kopplat till bild 3

Information kopplat till bild 4

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6